تخلف ۲ ساله یک خودروساز همچنان در انتظار حکم نهایی + فیلم

2 سال از تخلف فروش بالای یک شرکت مونتاژ خودرو می گذرد و پرونده بین 2 سازمان برای پشتیبانی و جریمه رفت و آمد می شود.