تغییر ساعت کاری روز جدید

حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مقرر شد ساعات کاری در هفته از 44 ساعت به 40 ساعت و تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد. تعطیلی روز جمعه ثابت است اما تعطیلی روز دوم اعم از پنجشنبه یا شنبه در دادگاه تعیین می شود.