حضور برادران خامنه ای در دوره اول شورای اسلامی

حضور برادران خامنه ای در دوره اول شورای اسلامی

اما این پیوندهای فامیلی در میان نمایندگان از دوره اول شورای اسلامی در سال 58 وجود دارد، به عنوان مثال می توان به حضور برادران «حسینی خامنه ای» در دوره اول شورای اسلامی اشاره کرد.

در انتخابات اولین دوره شورای اسلامی، سیدهادی حسینی خامنه ای از استان خراسان (فریمان)، سیدعلی حسینی خامنه ای از استان تهران و سید محمد حسینی خامنه ای از استان خراسان رضوی موفق به حضور در شورای اسلامی شدند.

همچنین برادران «ناتیک نوری»، «استاکی» و «موسوی» در این دیدار حضور داشتند.