حمله ستاره سابق پرسپولیس خطاب به رضا درویش

حمله ستاره سابق پرسپولیس خطاب به رضا درویش

رادوسوویچ قصد دارد دوباره به خاطر مشکل مالیاتی خود از پرسپولیس شکایت کند و این مشکل با اعتراض پرسپولیسی ها همراه شده است. رضا درویش اخیرا در مصاحبه ای از رادوسوویچ و پول هایی که گرفته انتقاد کرده است.

حالا رادوسوویچ بخشی از این مصاحبه را ترک کرد و خطاب به رضا درویش نوشت:

این مشکل شماست نه من