خانواده های یزدی در صدر لیست مالکان خودرو در ایران!

خانواده های یزدی در صدر لیست مالکان خودرو در ایران!

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از خانواده های ایرانی خودرو دارند.
خانواده های یزدی در صدر لیست مالکان خودرو در ایران!

به گزارش اقتصاد نیوز، مرکز آمار اطلاعاتی از مخارج درآمد شهری در سال 1401 منتشر کرد که در این اطلاعات برآورد سالانه کل هزینه، خوراک (بر اساس 10 ویژگی اصلی)، غیرخوراکی (بر اساس 10 ویژگی اصلی) و درآمد خانوار ارائه شده است. و تغییرات سالانه این میانگین ها در سطح مناطق شهری کل کشور و هر یک از استان ها ذکر شده است.

در این گزارش درصد خانوارهای شهری دارای خودرو شخصی در سال 1401 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

استان یزد در صدر فهرست مالکان خودرو قرار دارد

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، 53.72 درصد خانوارهای شهری دارای خودرو شخصی هستند. یعنی تقریباً بیش از نیمی از مردم.

علاوه بر این، خانوارهای شهری در 15 استان کمتر از میانگین کشوری خودرو شخصی دارند و از سوی دیگر، خانوارهای شهری در 16 استان بیشتر از میانگین کشوری خودرو شخصی دارند.

اکوایران در این باره می نویسد: بررسی های آماری نشان می دهد خانوارهای شهری استان یزد با 71.45 درصد صاحب بیشترین خودروی شخصی در کشور هستند. پس از استان یزد، استان های کرمان و خراسان جنوبی به ترتیب با 66.8 و 65.9 درصد بیشترین مالکیت را دارند.

از سوی دیگر خانوارهای شهری استان لرستان با 35.13 درصد کمترین تعداد خودروی شخصی را در کشور ثبت کردند. پیش از این استان های کرمانشاه و گیلان به ترتیب با 37.64 و 39.8 درصد کمترین مالکیت خودرو شخصی را در کشور داشتند.

تهران، استانی با مساحت کم و تراکم جمعیت بالا

در مجموع، استان تهران از نظر مساحت، سومین استان کوچک و بزرگ‌ترین استان از نظر جمعیت در ایران است. این مشکل تراکم شدید جمعیت در تهران را ثابت می کند. آیا تراکم بالای جمعیت باعث استفاده بیشتر از خودروهای شخصی شده است؟

به گزارش اکوایران، 55.28 درصد از خانوارهای شهری استان تهران دارای خودرو شخصی هستند. به عبارت دیگر، علیرغم تراکم بالای جمعیت در پایتخت، درصد مالکان خودروهای شخصی در این استان تنها اندکی از میانگین کشوری 53.72 درصد بیشتر است.