دیوان عالی کشور دعاوی مالی زن علیه وراث شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده دانست

اکثریت قضات شعب خانواده دیوان عالی کشور دعاوی زوجه (زن) از ورثه شوهر متوفی (شوهر) را در صلاحیت دادگاه خانواده می دانند.