شوخی تلخ نماینده با تولد مادران ایرانی; ما با استفاده از!

شوخی تلخ نماینده با تولد مادران ایرانی;  ما با استفاده از!

در این یادداشت آمده است:

خانم فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس، گفت که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است. اگر هر خانواده ای در این پنج سال حداقل سه تا پنج فرزند تولید نکند، در سیاهچاله ای جمعیتی فرو می رویم که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد. (خبرگزاری مهر)

در حالی که از نگرانی نماینده تشکر می کنیم، 3 سوال از او و یک پیشنهاد داریم:

سوال اول: چرا بسیاری از جوانان در سن ازدواج اعم از دختر و پسر قادر به ازدواج نیستند؟

اگر به این یک سوال پاسخ عملی داده شود و سیاست کشور اصلاح شود، اقتصاد بهتر می شود، حتی نیازی به جناحی از مردم در مجلس که شما رئیس هستید نیست.

اگر واقعا نگران آینده ایران هستید، درهای سیاست خارجی و درهای سیاست داخلی را به روی نخبگان و درهای تجارت آزاد را برای مردم خودمان باز کنید، آن وقت پنجره های زیادی از جمله این پنجره جمعیتی در کشور باز خواهد شد. مشکل ما درهاست نه پنجره ها!

سوال دوم: خانم نماینده! پنج سال و سه تا پنج تولد؟ اگر میانگین 4 بار بگیریم هر زن ایرانی متاهل باید هر 15 ماه یک بار زایمان کند؟! خدا را شکر که هم دکتر هستی و هم خانم!

سوال سوم: ایران بیش از 26 میلیون خانوار دارد و بر اساس محاسبات شما اگر تا 5 سال آینده به طور متوسط ​​4 فرزند به دنیا نیاورند پنجره جمعیت بسته می شود و اگر بکنند به ما می رسیم. عدد نجومی 104 میلیون نوزاد!

چگونه محاسبه و به این نتیجه رسیدید که بسته نشدن پنجره جمعیتی ایران مستلزم افزودن 104 میلیون کودک به جمعیت 90 میلیونی فعلی است؟ اگر جمعیت ایران تا سال 1409 به 194 میلیون نفر نرسد، پنجره جمعیتی بسته می شود؟!

راستش این اعداد را از کجا می آورید؟

پیشنهاد: آیا نگران بسته شدن پنجره جمعیتی نیستید و نمی خواهید بگویید که اگر هر خانواده در این پنج سال حداقل سه تا پنج فرزند تولید نکند، ما در سیاهی جمعیت فرو خواهیم رفت. سوراخ؟ و آیا صرفاً این نیست که زنان وظیفه حیاتی فرزندآوری را بر عهده دارند و آیا صرفاً این نیست که گوینده هر کلمه ای شایسته تر از دیگران برای انجام آن است؟

پس به جای مجلس، به خانه برگردید و در پنج سال آینده، با سه تا پنج فرزند جدید، سهم خود را برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیتی که به قول شما «عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد» انجام دهید. .