مجتبی جباری میزبان یکی از دوستان قدیمی در کتابفروشی

اما یکی از نکاتی که این بازیکن را در پایان دوران بازیگری و پس از آن متمایز کرد، علاقه خاص او به فرهنگ و هنر بود که سرمایه گذاری در فیلم یا حمایت از اجراهای تئاتر و دوستی صمیمی با هنرمندان موید آن بود.

مجتبی جباری چند ماهی است که در خیابان زعفرانیه تهران کتاب فروشی دارد. وریا غفوری که از دوستان صمیمی مجتبی جباری است بار دیگر در کتابفروشی جباری حاضر شد و با هم عکسی به یادگار گرفتند.

مجتبی جباری میزبان یکی از دوستان قدیمی در کتابفروشی