پشت صحنه توافقات برای انتخاب «رئیس مجلس»

متعهد به ایجاد تغییر در نوع حکومت پارلمانی، نفوذ و نوع اولویت ها و تأثیرگذاری در نظارت بر قانون هستم. با توجه به اینکه آقای مصری در حال حاضر معاون رئیس جمهور است، می تواند برای آقای حاجی بابایی نیز برای معاونت رئیس جمهور معرفی شود، اما برخی از همکاران می گویند هدف ایشان کمیته بودجه است. آقای کلیباف در بین افراد سرشناس مطرح است. آقای ذوالنوری هم از ابتدا اعلام کردند که اقدام می کنند. آقای متکی نیز خود را معرفی کرد. حدود یک هفته پیش بین آقای متکی و ذوالنور توافق شد که ظاهراً 60 یا 70 نماینده را کنار هم بگذارند تا چه کسی روی صحنه بماند».