17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران ضرر می کند؟ / مشاور شهرداری: در سامانه شفافیت ثبت نشده است / این پول کجاست؟

17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران ضرر می کند؟  / مشاور شهرداری: در سامانه شفافیت ثبت نشده است / این پول کجاست؟

احمد صادقی در جلسه شورا در جریان بررسی صورتحساب درآمد و هزینه شهرداری تهران از ابتدای سال تا پایان مهرماه امسال با بیان اینکه برخی سطوح درآمدی باید بررسی شود، گفت: درآمد سال قبل 80 بوده است. همات و مطابق گزارش هزینه است.بودجه در سامانه شفافیت 49.4 همات هزینه شد که با احتساب سایر هزینه ها به 52 همات رسید.

بر اساس این گزارش، احمد صادقی در جلسه شورا در جریان بررسی حساب دخل و خرج شهرداری تهران از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری با بیان اینکه باید در برخی سطوح درآمدی بررسی شود. وی گفت: در جدول دخل و خرج سال گذشته که نظام شفاف سازی وجود دارد، درآمد سال 1401 معادل 67 درآمد پولی، دو غیرپولی و 11 درآمد غیر پولی و توزیع نشده است که در مجموع 80 مورد گزارش شده است. در سیستم شفافیت

وی افزود: بر اساس همین گزارش هزینه های بودجه درج شده در سامانه شفافیت حدود 49.4 همات است که با اضافه شدن هزینه های غیرنقدی به 52.5 دهم همات می رسد. با مقایسه این دو جدول نشان می دهیم که نزدیک به 17 سجاف در جایی خرج نمی شود که با 11 سجاف بدون نقد و غیرقابل تقسیم به 28 سجاف می رسد و این سوال پیش می آید که 17 سجاف کجا هستند؟ چرا در سامانه شفافیت گنجانده نشده است؟

صادقی گفت: سوال ما این است که این درآمد کجاست؟ در صورت وجود هزینه های خارج از چارچوب، گزارش باید به شورا ارائه شود.

وی با بیان اینکه از نظر درآمدی 19 پروژه سازمان نوسازی در فهرست 9.3 همس و 9 پروژه در فهرست 2.3 هم قرار گرفته است، افزود: مجموع درآمد در هر دو لیست در 20 هم محاسبه شده است که پروژه ها در تفاهم نامه ها هستند. ، تفاهم نامه هایی منعقد شد و تفاهم نامه هایی رد و بدل شد که روی تعهدات این پروژه ها 3.4 کار شد و مشخص نیست چرا این پروژه ها در حال انعقاد هستند، چرا در لیست درآمدها قرار گرفته اند؟