2 خبر بد برای استقلال پس از تصدی ریاست

2 خبر بد برای استقلال پس از تصدی ریاست

در پرونده شکایت امیرحسین شکوری از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت دعوی اصلی و 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت عقیل شعاعی کعبی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت 21 میلیارد و 920 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ 836 میلیون و 248 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد. علیه خواهان کمیسیون اساسنامه همچنین دستوری مبنی بر رد ادعای خواهان به مبلغ 5.80 میلیارد P صادر کرد.

* در پرونده شکایت نظام سلطان آرانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ 15 میلیون و 260 هزار ریال بابت هزینه های قانونی علیه خواهان محکوم شد.