برنامه پرداخت به بازنشستگان بر اساس این فرمول

با مصوبه هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این رقم نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS، معوقات ماه آوریل در ماه ژوئن پرداخت می شود.

جدول تاریخ پرداخت مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

برنامه پرداخت به بازنشستگان بر اساس این فرمول