بسته رایگان اینترنت تا پایان سال بخش اصلی نیاز هموطنان را تأمین می‌کند

وزیر ارتباطات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بسته اینترنت رایگان به گونه ای است که عمده نیاز هموطنان به اینترنت تا پایان سال تامین می شود.