تکلیف یکسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

تکلیف یکسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره یکسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق هایی که زیر پوشش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند، اجرایی شد. اجرا و پرداخت می شود اما در بحث تسطیح باید منابع تامین شود

وی ادامه داد: مجلس مبالغی را به ما اختصاص داده است که زمان می برد اما هر چه پرداخت شود هم در صندوق بازنشستگی و هم در سازمان بیمه محقق می شود.