خسارت سیل در خراسان شمالی از مرز ۶۰۰ میلیارد تومان گذشت + فیلم

خسارت سیل در خراسان شمالی 600 میلیارد تومان برآورد شده و ممکن است تا یک هزار میلیارد تومان افزایش یابد.