روایت دانشجویی که از چوپانی در فهرست برترین دانشمندان جهان قرار گرفت + فیلم

احمد حسینی بنده کرایی دانشجوی شیمی تجزیه دانشگاه سمنان در فهرست یک دهم درصد دانشمندان جهان به عنوان پراستنادترین محقق شناخته شد.