عکس تلف شدن پرندگان بر اثر تگرگ در مشهد

تگرگ شدید روز گذشته در مشهد منجر به مجروح شدن و تلف شدن بسیاری از پرندگان شد و صحنه های تلخ و دردناکی را رقم زد.