مخالفت مجلس با تناسب حقوق بازنشستگان از طریق افزایش مالیات

مخالفت مجلس با تناسب حقوق بازنشستگان از طریق افزایش مالیات

افزایش حقوق بازنشستگان از محل اعمال تناسب یکی از بحث های بودجه 1403 است که نمایندگان از عدم پیش بینی امکانات آن در بودجه انتقاد کردند. اما دولت در پاسخ به این انتقاد، موضوع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را برای تامین منابع برای اجرای این طرح مطرح کرد، اما بخش قابل توجهی از نمایندگان مردم نیز با این روش مخالفت کردند.

محمدحسن آصفری (نماینده مردم اراک و نماینده فراکسیون کارگری در مجلس) در رابطه با این بحث دولت در بودجه 1403 اعلام کرد: ما با افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اعمال تناسب با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالف جدی هستیم زیرا این روش افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه «با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مثلاً 100 هزار تومان به کمک هزینه کارگران و مستمری بگیران اضافه شود تا مثلاً 20 هزار تومان به درآمد آنها اضافه شود، درست نیست»، توضیح داد: : افزایش حقوق بازنشستگان و اعمال تناسب نباید بهانه ای برای افزایش فشارهای تورمی بر معیشت مردم باشد و اکثریت نمایندگان مجلس مخالف هستند زیرا تخلف از غرض در آن وجود دارد. دولت برای اجرای طرح تناسب مستمری بگیران باید منابع دیگری غیر از مالیاتی که از توده مردم می آید در نظر بگیرد.

این عضو کارگری ادامه داد: ما معتقدیم دولت ممکن است به جای اخذ مالیات از مردم و به ویژه طبقات پایین از سایر منابع غیر مشمول مالیات مانند افزایش فروش نفت و همچنین درآمد دولت از محل تولید اموال شرکت ها و مؤسسات در چارچوب طرح تولید، اعتبارات لازم برای اطمینان از تناسب حقوق بازنشستگان.