مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی تمدید شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران کشور با تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز موافقت کردند.