همتی: گفتند افزایش نقدینگی نتیجه اعتماد غرب است. مطمئناً رشد ماهانه 5 درصدی پایه پولی نیز ناشی از سرعت قطار پیشرفت است.

همتی: گفتند افزایش نقدینگی نتیجه اعتماد غرب است.  مطمئناً رشد ماهانه 5 درصدی پایه پولی نیز ناشی از سرعت قطار پیشرفت است.

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی نوشت: افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر را نتیجه اعتماد غرب و معطل ماندن کشور دانستند. مطمئناً رشد ماهانه 5 درصدی پایه پولی در دو ماه پاییز امسال و چاپ 124 هزار میلیارد تومانی پول در 9 ماهه سال 97 حاصل سرعت قطار پیشرفت و نوین مالی است. کانال ها؟!

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در توییتی نوشت:

آنها گفتند افزایش نقدینگی در سال های اخیر نتیجه اعتماد غرب و حفظ کشور بوده است.

مطمئناً رشد ماهانه 5 درصدی پایه پولی در دو ماه پاییز امسال و چاپ 124 هزار میلیارد تومانی پول در 9 ماهه سال 97 حاصل سرعت قطار پیشرفت و نوین مالی است. کانال ها؟!

دیدگاهتان را بنویسید