کاربری مقصر اصلی گرانی اینترنت را پیدا کرد!

کاربری مقصر اصلی گرانی اینترنت را پیدا کرد!

بیشتر در مورد آن بخوانید: دست به جیب مردم زدی؟ کاش حداقل صادق بودی

این اقدام با واکنش شدید فضای مجازی مواجه شد. در همین حال کاربری به نام علی موسوی متنی را منتشر کرد که با تعجب کاربران مواجه شد. هرچند انتقادات دولت روحانی از عملکرد این وزیر همچنان پابرجاست.

در این توئیت آمده است: «آقای جهرمی جوری رفتار نکنید که در قیمت بسته های اینترنتی نقشی ندارید و ندارید!» آجر این دیوار کج در زمان شما ریخته شد!

کاربری مقصر اصلی گرانی اینترنت را پیدا کرد!