کار ناکافی آموزش و پرورش در جمع آوری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته

کار ناکافی آموزش و پرورش در جمع آوری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته

علیرغم ابلاغ وزارت آموزش و پرورش به درخواست معلمان در خصوص:

1. موجودی پاداش بازنشستگی معلمان بازنشسته نیمه دوم 1400 می باشد.
2. عدم پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان شاغل و بازنشسته پس از تنظیم رتبه.
3. عدم پرداخت معوقات تغییر رتبه معلمی پس از اعتراض.
4. عدم پرداخت کسورات بازنشستگی به دلیل اعمال قانون رتبه بندی در نیمه دوم سال 1400 به سازمان بازنشستگی.
5. عدم اعمال تناسب حقوق بازنشستگان در نیمه دوم دهه 1400.
6. عدم اعمال اثر اعمال قانون رتبه بندی در نیمه دوم سال 1400 بر مستمری معلمان بازنشسته در سال های 1401 و 1402.
7. عدم پرداخت معوقات به نسبت حقوق مستمری بگیران از سال 1400 تا 1402.
8. تعداد زیادی از معلمان 32 ماه است که ارزشیابی برجسته ای دریافت نکرده اند و بی رتبه اعلام می شوند و…

چرا وزارت آموزش و پرورش در تاییدیه شماره 2178888 مورخ 6 آذر 1402 به سازمان برنامه و بودجه اعلام و اعتراف کرد که تمامی مطالبات معلمان برای اجرای قانون رتبه بندی پرداخت شده و هیچ تعهد دیگری در قبال معلمان وجود ندارد؟ برای امتیاز!؟

و سوال اصلی:

چرا ممتحنین و نهادهای نظارتی با وجود اعتراضات مستند و مکرر معلمان، وارد چنین مواردی نمی شوند تا اعتراض معلم را به خیابان نکشند!؟