43 درصد که به حقوق بازنشستگان اضافه نمی شود

43 درصد که به حقوق بازنشستگان اضافه نمی شود

یکی از خواسته های اصلی بازنشستگان کارگری اعمال تناسب باقی مانده از سال قبل است. سازمان تامین اجتماعی با وجود گذشت ده ماه از سال هنوز پاسخ روشنی در خصوص تحقق این الزام قانونی نداده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران جامعه کارگری) در این خصوص می گوید: بر اساس توافقی که در زمان مدیرعامل سابق (آقای سالاری) به رسمیت شناخته می شود، توزیع متناسب 25 درصدی 1400 اعمال شود. مدیر وقت تلویزیون و جلساتی که با آقایان داشتیم. هر چه زودتر این موضوع را حل کنند و به سر منزل مقصود برسانند، به نفع خود و مستمری بگیران خواهد بود. بازنشستگان نمی توانند برای همیشه صبر کنند. از سال گذشته 10 ماه می گذرد و هنوز خبری از نمایش نیست!

وی می افزاید: دستگاه های مختلف باید از مدیرعامل سازمان بخواهند هرچه زودتر این 25 درصد را اجرایی کند که اعتبار زیادی هم نمی خواهد و هزینه مالی کمی برای سازمان دارد. مابقی تناسب بین 900 هزار نفر توزیع می شود اما سوال اینجاست که چرا اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد.

صادقی تاکید کرد: 1400 تناسب باقیمانده باید تا پایان امسال اجرایی شود و قانون نیز بر این موضوع تاکید دارد. و مى افزايد: هر چه تأخير بگذارند، به ضررشان است; سازمان باید تا به حال فهمیده باشد که ما الزامات قانونی را با جدیت دنبال می کنیم و از منافع بازنشستگان غافل نمی شویم. بنابراین تأخیر در اجرای 25 درصد باقیمانده تناسب به ضرر خودشان است، زیرا ما در حال رصد موضوع هستیم و حقوق مسلم مستمری بگیران را نادیده نخواهیم گرفت.

مشکل بعدی، به گفته صادقی، بحث مزایای اضافی مستمری بگیران و به طور مشخص کمک هزینه عائله مندی است که سازمان تامین اجتماعی طبق قانون با افزایش آن موافقت نکرده است.

رئیس اتحادیه ایثارگران جامعه کارگری با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم؛ در این ماده قانونی، دولت متعهد می شود افزایش حقوق سالانه اقشار مختلف را به مدت پنج سال در حد حقوق و غرامت زمانی اعمال کند به نحوی که هر سال به ترتیب کمک هزینه اولاد و حقوق عائله مندی مشمولان در حدود حقوق سالانه افزایش یابد. به 100 و 50 درصد افزایش می یابد.

به گفته صادقی، دولت باید در اجرای برنامه ششم توسعه (پنج سال گذشته) بر اساس این ماده قانونی، حقوق عائله مندی کارگران بازنشسته را افزایش می داد، اما این اتفاق نیفتاد و عملاً شکست بود.

وی می افزاید: زمانی که دولت و مجلس طرح توسعه و بندهای تکلیفی آن را تصویب کردند، افزایش کمک عائله مندی برای کارگران بازنشسته لشگری و شهروندان باید اجرایی می شد. در صورت عدم پذیرش ماده 29 و افزایش 100 و 50 درصدی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل افزایش حقوق مصوب را برای اعضای خانواده اعمال کنید. در سال جاری حقوق بازنشستگان سایر رده های شغلی 38 درصد به اضافه مبلغ ثابت 550 هزار تومان افزایش یافته است که در مجموع حدود 43 درصد افزایش داشته است. قرار بود این دسته از مستمری بگیران 43 درصد از حقوق فرزند و خانواده برخوردار باشند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یا باید به ماده 29 قانون ششم توسعه پایبند می شدند یا کمک عائله مندی را به میزانی افزایش می دادند که پایه مستمری مستمری بگیران (اعم از حداقل دستمزد و سایر مقاطع) را افزایش می دادند. به هیچ یک از آنها عمل نکردند و در این بین کارگران بازنشسته مورد آزار قرار گرفتند

دیدگاهتان را بنویسید