آیا دولت روحانی تنها در سال گذشته پیشنهادی برای «تناسب دستمزدها» ارائه کرده و بودجه ای برای اجرای آن فراهم کرده است؟

آیا دولت روحانی تنها در سال گذشته پیشنهادی برای «تناسب دستمزدها» ارائه کرده و بودجه ای برای اجرای آن فراهم کرده است؟

مرحله اول تناسب حقوق بازنشستگان و کارمندان در بودجه در سال اول برنامه تصویب و اجرا شد. 1395 با اعتباری بالغ بر 3400 میلیارد تومان (تقریباً یک میلیارد دلار به نرخ ارز امسال) در بند د قانون بودجه. طی سال‌های 1397 و 1398 با تخصیص اعتبار در بودجه‌های سنواتی، تناسب حقوق بازنشستگان و کارگران ادامه یافت. بنابراین در سال های 1396 تا 1398 در مجموع 11800 میلیارد تومان برای اجرای سهمیه بندی اختصاص و پرداخت شد.

دولت دوازدهم موضوع «پرداخت متناسب حقوق به مستمری بگیران شاغلین» را مطرح کرد و تنها در سال گذشته بودجه اجرای آن را تامین کرد؟

در این زمینه چند نکته قابل ذکر است;

1- بررسی تناسب دستمزد مستمری بگیران با کارگران یکی از وظایف دولت در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه 1396-1400 است که به منظور برقراری انصاف در نظام پرداخت و رفع تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است.

2- مرحله اول تناسب حقوق بازنشستگان و کارگران در بودجه در سال اول برنامه به تصویب رسید و اجرا شد. 1395 با اعتباری بالغ بر 3400 میلیارد تومان (تقریباً یک میلیارد دلار به نرخ ارز امسال) در بند د قانون بودجه.

3- طی سال‌های 1397 و 1398 با تخصیص اعتبارات در بودجه‌های سنواتی، حقوق بازنشستگان و کارگران تداوم یافت. بنابراین در سال های 1396 تا 1398 در مجموع 11800 میلیارد تومان برای اجرای سهمیه بندی اختصاص و پرداخت شد.

4- از اسفند 1396 که تحریم های اقتصادی تشدید شد، قیمت ارز افزایش یافت و تورم کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش یافت، اجرای بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم که مزایای فصل 10 را تا 50 درصد افزایش داد. قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شد و مجدداً بررسی تناسب حقوق بازنشستگان با شاغلان در دستور کار دولت قرار گرفت.

5- پس از ماه ها بررسی کارشناسی با حضور کارکنان ذیربط، صندوق ها و بویژه با فعالیت مستمر سازمان های بازنشستگی، جداول تعدیل حقوق مستمری بگیران هر گروه بر اساس میانگین 90 درصد حقوق تهیه شد. از کارکنان آن مجموعه و پس از تصویب هیأت وزیران با منابع اعتباری پیش بینی شده در تبصره 12 و بند «ف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 به مبلغ 34 هزار و 500 میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری لازم الاجرا شد. همان سال.

6- در سال 1400 برای ادامه اجرای تکلیف قانونی در خصوص تناسب حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران، اعتباری بالغ بر 73850 میلیارد تومان از سوی دولت دوازدهم در لایحه بودجه همان سال پیش بینی و تخصیص داده شد.

7- همچنین به منظور اعمال تناسب به حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی، در سال 1399 مبلغ 11 هزار میلیارد تومان و به مبلغ 1400 معادل 42 هزار میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شد.

8- هر چند تناسب حقوق مستمری بگیران و کارگران به منظور برقراری انصاف و رفع تبعیض بر اساس تکلیف قانونی دولت در ماده 30 قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سالانه و در چارچوب مصوبه اجرایی 1398 شورای وزیران و پایه های قانونی مستمری بگیران را افزایش داد، اما طبق مصوبه دولت دوازدهم در یک فرآیند کارشناسی و با همکاری مجدانه نمایندگان سازمان های بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی این لایحه را تهیه و به شورای اسلامی ارائه کرد.

9- علیرغم پیش بینی اعتبار بالغ بر 81235 میلیارد تومان در بودجه سال 1401 که در ادامه قوانین بودجه سال 1400 و با افزایش 10 درصدی نسبت به آن صورت گرفت، دولت سیزدهم در اقدامی غیرمنتظره نسبت به ارائه آن. توسط مجلس و بدون اعتراض نمایندگان وارد عمل شدند.

10- در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که از آنجایی که اجرای تناسب حقوق بازنشستگان با افراد شاغل از سال اول برنامه ششم آغاز می شود. سال اول دولت دوازدهم و تا سال آخر آن دولت ادامه دارد، حتی بدون الزام صریح قانون برنامه، از این پس اگر اراده ای در مجلس و دولت وجود داشته باشد، همچنان قابل اجرا خواهد بود.

در هر صورت باید توجه داشت که هزینه های اجتماعی عدم اجرای این الزام بیشتر از صرفه جویی مالی به سیستم خواهد بود…

دیدگاهتان را بنویسید