ادامه آلودگی هوای تهران

ادامه آلودگی هوای تهران

در سال جاری بر اساس تعداد روزهای شاخص آلودگی تا امروز 28 دی ماه 1402، کیفیت هوای پایتخت به مدت 9 روز پاک، 192 روز در وضعیت قابل قبول، 82 روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و 11 روز ناسالم بوده است. برای همه شهروندان

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش فارس، شاخص آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته 109 و کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار داشت و اکنون در 28 دی ماه 1402 شاخص آلودگی هوا 130 و هوا است. کیفیت سرمایه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و برای گروه های حساس ناسالم است.

در سال جاری بر اساس تعداد روزهای شاخص آلودگی تا امروز 28 دی ماه 1402، کیفیت هوای پایتخت به مدت 9 روز پاک، 192 روز در وضعیت قابل قبول، 82 روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و 11 روز ناسالم بوده است. برای همه شهروندان

هوای تهران هرگز در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم می شود که شامل «هوای پاک 0 تا 50»، «هوای قابل قبول (سالم) یا متوسط ​​از 51 تا 100»، «هوای ناسالم 101 تا 150 برای گروه های حساس» است. ، “151 تا 200 هوای ناسالم”، “201 تا 300 هوای بسیار ناسالم”، “301 تا 500 شرایط کیفی هوا خطرناک”.