افزایش شاخص فلاکت در 14 استان

افزایش شاخص فلاکت در 14 استان

بررسی شاخص فلاکت در اواخر پاییز 1402 نشان داد که استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در بین استان های کشور و تهران کمترین را در بین سایر استان ها داشته است. همچنین علیرغم کاهش عمومی این شاخص طی سال گذشته برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان کشور افزایش یافته است.

به گزارش اکو ایران، شاخص فلاکت را می توان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی سنجش رفاه برای پاییز امسال دانست. این ضریب از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست می آید. بیکاری و تورم دو شاخصی هستند که بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر مستقیم دارند.

بیکاری منبع درآمد مردم را قطع می کند و تورم که به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات است، مصرف آنها را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، هر دو شاخص تأثیر جدی بر سطح رفاه دارند. بررسی ها نشان می دهد که شاخص فقر کشور در پایان پاییز 1402 برابر با 52 واحد بوده که نسبت به پاییز 1401 1.2 واحد کاهش داشته است، در این میان، تحلیل وضعیت این شاخص به تفکیک استان ها نشان می دهد که چهارمحال. و بختیاری بدترین عملکرد را در پاییز امسال دارند. بدبختی در 14 استان نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است.

چهارمحال و بختیاری در پاییز 1402 در صدر شاخص فلاکت قرار گرفت.

سنجش رفاه مردم یک منطقه به روش های مختلفی انجام می شود و شاخص های مختلفی برای آن وجود دارد. یکی از این شاخص ها شاخص فلاکت است که مجموع تورم سالانه و نرخ بیکاری را محاسبه می کند. هر چه تعداد این شاخص بیشتر باشد، میزان بدبختی در زندگی مردم بیشتر می شود. پیامد افزایش بدبختی، افزایش جرم و جنایت، ناآرامی اجتماعی و افزایش عدم اطمینان اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خواهد بود.

از آنجایی که توزیع بیکاری و تورم در سراسر کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد. بررسی ها نشان می دهد در پاییز امسال در بین استان های کشور، چهارمحال و بختیاری بیشترین آمار بلایای طبیعی را داشته است. سطح فقر در این استان معادل 63.2 واحد است که از نرخ کل بیکاری معادل 11.5 درصد و نرخ تورم سالانه معادل 51.7 درصد به دست می آید. بنابراین می توان گفت این استان از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد و مردم آن از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند. یزد، لرستان و کرمانشاه از دیگر استان هایی بودند که مصائب بزرگی را تجربه کردند.

این در حالی است که کمترین شاخص فلاکت در این فصل مربوط به استان های تهران، سمنان و مازندران است. کمترین میزان فقر در بین استان های کشور مربوط به استان تهران معادل 44.6 واحد است و در این استان نرخ بیکاری 5.4 درصد و تورم سالانه 39.2 درصد است که علیرغم کاهش کلی شاخص فقر در استان های کشور، سطح این شاخص در 14 استان کشور نسبت به پاییز سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که بیشترین افزایش بدبختی در استان یزد دیده شده است.

افزایش فقر در 14 استان در سال گذشته

نرخ بالای فقر در کشور در سال های اخیر بیشتر ناشی از تورم است تا سطح بیکاری. اما کاهش نسبی تورم و نرخ بیکاری در سال گذشته منجر به کاهش مشخصی در سطح فقر در کشور شده است. بنابراین در پاییز امسال به 52 واحد رسید از 53.2 در پاییز گذشته. پس از این کاهش کلی، فقر در 16 استان کشور کاهش یافت و در دو استان بدون تغییر باقی ماند. در این مدت اما میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.

بررسی ها نشان می دهد که شاخص فقر در استان اصفهان نسبت به سال قبل 6.3 واحد افزایش یافته است که بیشترین افزایش فقر در بین استان های کشور در این یک سال است. شاخص فلاکت در پاییز 1401 در این استان برابر با 52.9 بود که در پاییز امسال به 59.2 واحد رسید. یزد، چهار محال، بختیاری و قم از دیگر استان هایی هستند که در این یک سال بدبختی آنها بیشتر شده و در نتیجه سطح رفاه مردم آن پایین آمده است.92 خبر خاکستری