اقدام عصبی دولت پس از گرانی اینترنت

افزایش قیمت اینترنت از صبح امروز بر مردم تاثیر منفی گذاشته و اعتراض آنها را به دنبال داشته است.

اقدام عصبی دولت پس از گرانی اینترنت

از سوی دیگر افزایش 30 درصدی قیمت اینترنت در حالی اتفاق افتاد که سرعت اینترنت ایران در «رتبه 75 جهان» کمتر از زیمبابوه بود و در این مدت هیچ روند صعودی نداشت!

اقدام عصبی دولت پس از گرانی اینترنت