انحصار در پرداخت الکترونیک بهای سوخت، سرنخ حملات سایبری + فیلم

سخنگوی انجمن جایگاه داران کشور گفت: فعالیت فوق العاده یک شرکت پرداخت الکترونیک یکی از عوامل حملات مکرر سایبری به سامانه هوشمند سوخت و تاخیر در استفاده از فناوری های نوین در جایگاه های سوخت است.