اولین عکس مولوی عبدالحمید در خارج از کشور

اولین عکس مولوی عبدالحمید در خارج از کشور

دفتر مولوی عبدالحمید امام اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه 5 فروردین ماه از سفر بیماری و غیبت وی در زاهدان خبر داد.

فارس نوشت که دفتر مولوی عبدالحمید امام اهل سنت زاهدان چهارشنبه 6 فروردین ماه از سفر درمانی و غیبت وی در زاهدان خبر داد. خبرها حاکی از آن است که مولوی عبدالحمید برای مداوا به ترکیه سفر کرده است منبع: فارسمولوی عبدالحمید در ترکیه