این عکس عجیب به هر چیزی شبیه به کار دندانپزشکی است!

رعایت نکردن قوانین بهداشتی و دندانپزشکی در این عکس بسیار گسترده است.

این عکس مربوط به یک مرکز دندانپزشکی در قم است که به تازگی افتتاح و پلمپ شده است.

این عکس عجیب به هر چیزی شبیه به کار دندانپزشکی است!