تجمع مستمری بگیران مس در تهران و کرمان

تجمع مستمری بگیران مس در تهران و کرمان

به گزارش ایلنا، این مستمری بگیران خواسته اصلی خود را حفظ استقلال صندوق بازنشستگی مس می دانند و می گویند: پنجم اسفند 1400 صندوق مس بدون رضایت سهامداران به وزارت رفاه واگذار شد، این در حالی است که صندوق و تمام دارایی های آن متعلق به ما بازنشستگان است و از جایی که مخزن ما ایجاد شده است.

آنها می گویند: با این روند به تدریج صندوق مس از بین می رود و مستمری بگیران به صندوق تامین اجتماعی منتقل می شوند. این مشکل منجر به کاهش مزایا و درآمد حقوق ما می شود.

  خود پستی؛ هزینه اضافی در برد هوشمند انجمن/دفتر پست دریافت می شود

دیدگاهتان را بنویسید