تشکر رئیس جمهور از دانشگاهیان برای ناامید کردن دشمن در حوادث سال گذشته + فیلم

رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی گفت: دشمن با درک نقش دانشگاه سعی در تخریب دانشگاه و جلوگیری از کسب علم و دانش داشت.