خبر مهم اول صبح برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

خبر مهم اول صبح برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

بر اساس آخرین اخبار، شکاف باقیمانده 20 درصدی متقاضیان رفاه و مزایای دیروز شنیده شد.

از صبح امروز برای افرادی که دیروز این مبلغ را واریز نکرده اند واریز می شود.

مانده پرداختی ما تا امروز با 20 درصد تفاوت واریز شده است.