خودروهای برقی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شدند

سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت گذاری خودروهای برقی از شمول مصوبه 543 شورای رقابت خارج است و این تصمیم که با اجماع اعضای این شورا اتخاذ شد، به منظور تسهیل در عرضه و افزایش رقابت پذیری نهایی شد. از بازار خودرو .