شاهکار جدید شهرداری تهران به ابژه فضای مجازی تبدیل شده است

. سمیرا مهدوی زاده (فعال اقتصادی) در این باره نوشت: یکی او را به زاکانی ببرد. پل میرداماد پایین است یا فلان چیز، با دو تا نوار ببند، نمی شود. فردا این را به عنوان یک دستاورد در شهر پست نکنید!»

شاهکار جدید شهرداری تهران به ابژه فضای مجازی تبدیل شده است