فرمول انجام گردش مالی در پرداخت بیمه بازنشستگان/جدول

فرمول انجام گردش مالی در پرداخت بیمه بازنشستگان/جدول

با تصمیم هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این مبلغ نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS معوقات فروردین ماه نیز در خرداد پرداخت خواهد شد.