مجازات بی حجابی در قانون جدید: جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت کار

مجازات بی حجابی در قانون جدید: جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت کار

در چند روز گذشته پیش نویس لایحه کیفری که از سوی معاونت امور حقوقی تهیه شده بود برای طی مراحل قانونی تقدیم دولت شده است.

در صورت کشف حجاب توسط شهروندان، ابتدا موضوع با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به مرجع قضایی ارجاع می شود، در صورتی که فرد فاقد سابقه کشف حجاب باشد، از مرتکب تعهد کتبی و دستور می گیرد. پرونده ای که باید تشکیل شود

در مواردی که مرتکب جرم بی حجابی دارای سابقه بوده و یا از تعهد نزد مقام قضایی امتناع ورزد، رسیدگی قضایی به پرونده تشکیل شده برای این جرم انجام می شود.

قانونگذار در ماده 9 همین لایحه، مجازات های جدیدی را به عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت های اجتماعی» پیش بینی کرده است.

مجازات های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد مهلت مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جریمه نقدی، محدودیت کار و اشتغال، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و … است. برای دوره های محدود

  ستاره استقلال را قرمز بدانیم؟

دیدگاهتان را بنویسید