مصرف گاز با کاهش دما افزایش می‌یابد

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: میانگین مصرف گاز در بخش تجاری داخلی و صنایع کوچک در 24 ساعت گذشته به 570 میلیون مترمکعب رسید که معادل 70 درصد کل گاز تولیدی یک کشور است.