منتظر دومین تعطیلات نوروزی در شهریور باشید!

منتظر دومین تعطیلات نوروزی در شهریور باشید!

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی با بازنشر این تصویر نوشت: پس برای تعطیلات شبه نوروزی در شهریور آماده شوید!

منتظر دومین تعطیلات نوروزی در شهریور باشید!

روز چهارشنبه، نمایندگان گزارش کمیسیون اجتماعی را تایید کردند و با تعطیلی “Sabotnitske” موافقت کردند.

هنگام بررسی لایحه اصلاح و الحاق به ماده. 87 قانون مدیریت کارکنان دولت پس از بحث و بررسی فراوان، نمایندگان مردم با تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی، با کاهش ساعت کار به 40 ساعت و تعطیلی روزهای شنبه موافقت کردند که البته باید به تایید شورای نگهبان برسد.