افشاگری میرزایی: فیش فروش دانشگاه علامه مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ صندوق بازنشستگی است.

افشاگری میرزایی: فیش فروش دانشگاه علامه مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ صندوق بازنشستگی است.

میرزایی معاون سابق وزیر کار در جلسه ای از فساد در صندوق های بازنشستگی رونمایی کرد.

رویداد۲۴ میرزایی، معاون سابق وزیر کار گفت: مردی که در دانشگاه علامه ماهی فروش بود، اکنون مدیرعامل یکی از صندوق های بازنشستگی بزرگ است. نابرابری بودجه با افزایش سن بازنشستگی حل نخواهد شد زیرا با فساد شدید مرتبط است.

سخنگوی دولت می گوید 2000 کارخانه تعطیل شده فعال شده است، چند روز بعد رئیس جمهور این تعداد را 4000 کارخانه ذکر می کند!