بدهی سنگین آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان به فرهنگیان

بدهی سنگین آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان به فرهنگیان

در رتبه بندی معلمان میزان حقوق و سطح تحصیلی مشخص می شود و راحتتر می توانند برنامه ریزی کنند. ارزشیابی معلمان برای بهبود آموزش اتفاق می افتد.

بیشترین بدهی وزارت آموزش و پرورش مربوط به معوقات «ابررتبه بندی معلمان نیمه دوم دهه 1400» است. سپس رقم قابل توجهی که یکی از وظایف این وزارتخانه است و پرداخت آن با تاخیر انجام می شود، «تفاوت حق بیمه مدت خدمت و مرخصی ذخیره ۱۴۰۰» است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کل بدهی های سال 1402 و بدهی های انباشته وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال گذشته بیش از 44 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 16 درصد کل بودجه است. این وزارتخانه برای امسال .

بیشترین بدهی وزارت آموزش و پرورش مربوط به معوقات «طبقه بندی تکمیلی نیمسال دوم 1400» معلمان است. سپس رقم قابل توجهی که یکی از وظایف این وزارتخانه است و پرداخت آن با تاخیر انجام می شود، «تفاوت حق بیمه مدت خدمت و مرخصی ذخیره ۱۴۰۰» است.