برداشتی نامتعارف از فرماندهان معروف و ممنوعیت اشرار با دختر بی حجاب

برداشتی نامتعارف از فرماندهان معروف و ممنوعیت اشرار با دختر بی حجاب

در فیلم زیر رویارویی سرداران معروف و ناهی منکر با دختری بی حجاب را مشاهده می کنید.

در صورت 24 ویدیوی زیر، برخورد امر به معروف و نهی از منکر با دختر بی حجاب را مشاهده می کنید که بازتاب گسترده ای در این زمینه داشته است.