جمهوری آذربایجان مدعی اشغال چندین منطقه در قره باغ کوهستانی بود

جمهوری آذربایجان مدعی است که کنترل چندین ارتفاع استراتژیک در منطقه قره باغ کوهستانی را به دست گرفته است.

  هزاران میلیارد نفر در روزهای پخش فیلم کرونا + به مظلومان کمک می کنند

دیدگاهتان را بنویسید