جویبار باید به مقصد گردشگری بین المللی تبدیل شود

سیدمحمود حسینی پور با بیان اینکه جویبار باید به شهر و مقصد گردشگری بین المللی تبدیل شود؛ ما مصمم هستیم تا با هر گونه فساد از طریق شفافیت مقابله کنیم. ما هیچ تعارفی نداریم، همه در دفاتر با پیشنهادهای غیر موجه مواجه شده اند، من شخصا با آن برخورد خواهم کرد.

  برخی از پرانتزها / فصل های تصمیمات سیاسی سخت واشنگتن را پاک کنید

دیدگاهتان را بنویسید