خبر بسیار خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر بسیار خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

در قرارداد جدید با اقدامات بعدی کانون عالی کارگران بازنشسته کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی 50 درصد مبلغ فوق را پرداخت کند. 152500 تومان. مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیمه آتیه حافظ 1402-1403 برای هر نفر 305 هزار تومان است.

مستمری بگیران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می توانند تا پایان بهمن ماه سال جاری با مراجعه به مراکز بازنشستگی نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی و یا حذف و اضافه افراد تحت تکفل اقدام کنند.