خبر خوش برای تامین اجتماعی برای بازنشستگان

خبر خوش برای تامین اجتماعی برای بازنشستگان

میرهاشم موسوی; مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح برنامه هایی که این سازمان در حوزه حمایت از مستمری بگیران دارد، گفت: همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان هستیم و برای پوشش بیمه تکمیلی آنها برنامه داریم. که به زودی اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد: این موضوع در مرحله بررسی نحوه تامین تمکن مالی لازم برای اجرای آن است که در جلسه با نمایندگان کانون های بازنشستگی به پایان می رسد و خبرهای خوبی برای بازنشستگان خواهیم داشت.

  سازمان سینمایی فیلم بابایی را به اوج رساند

دیدگاهتان را بنویسید