رکورد تورم قیمت مسکن در تهران

رکورد تورم قیمت مسکن در تهران

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه ماهانه و تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران در 22 منطقه افزایش یافت و حتی رکورد سال گذشته را شکست.

تورم ماهانه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل، در دی ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 9.8 درصد بوده است. تورم ماهانه دی ماه نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (4.1 درصد) 5.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در دی ماه امسال تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 66 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه قبل (52.1 درصد) 13.9 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه درصد تغییر مقادیر میانگین شاخص قیمت برای سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. تورم سالانه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذرماه امسال به 40.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (37.1 درصد) 3.5 واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران

در دی ماه امسال میانگین موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در تهران به ترتیب به 54 میلیون و 926 هزار تومان و 52 میلیون و 779 هزار تومان رسید. در این ماه منطقه 1 تهران با میانگین وزنی 111 میلیون و 862 هزار تومان بیشترین قیمت و منطقه 18 با میانگین وزنی 27 میلیون و 884 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص دادند. .

  تماس تصویری رایضی با ناوگان ارتش در دریای سرخ

.

خبر خاکستری

خبر خاکستری

دیدگاهتان را بنویسید