شرایط معافیت از مالیات اجاره بها اعلام شد

شرایط معافیت از مالیات اجاره بها اعلام شد

«سید جواد سادات» درباره قانون تنظیم بازار زمین و مسکن افزود: بر اساس ماده 7 قانون تنظیم بازار زمین و مسکن، اگر نرخ تورم کلی در برخی استان ها بیش از 30 درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی. می تواند اجاره را از طریق شورای عالی مسکن افزایش دهد.

وی ادامه داد: در یکی از تبصره ها نیز ذکر شده است که در صورت عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها توسط موجر، مستاجر پس از پنج سال حق اعتراض برای دریافت مابه التفاوت را دارد. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد می شوند شامل این قانون می شوند.

ابزارهای تشویقی قانون برای مالکان

سادات در ادامه از ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای مالکان و مزایای معافیت مالیاتی درآمد اجاره در این قانون خبر می دهد.

وی گفت: اگر صاحبخانه خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد شامل 100 درصد معافیت مالیاتی می شود.

به گفته سادات، اگر صاحبخانه خانه خود را به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند اجاره دهد، تا سقف معافیت حقوق مستاجر از پرداخت مالیات معاف می شود.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت انعقاد قرارداد 2 تا 3 ساله موجر با مستاجر، به ترتیب از 70 تا 100 درصد معافیت مالیاتی درآمد اجاره برخوردار می شود.