عکس از آخرین روز نمایشگاه کتاب که تحت تاثیر قرار گرفت

کاربری به نام «حسین جاوید» در آستانه پایان این نمایشگاه نوشت: این وضعیت ازدحام در آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران است. سال ها پیش، اغلب در دو روز گذشته، فشار جمعیت به حدی بود که رفت و آمد بین راهروها سخت می شد. به استثنای برخی موارد، فروش اکثر ناشران به میزان قابل توجهی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. آسیب شناسی وی با اطلاعات دقیق تری برای روزهای آینده باقی خواهد ماند.

عکس از آخرین روز نمایشگاه کتاب که تحت تاثیر قرار گرفت