میانگین قیمت مسکن در تهران 55 میلیون تومان است

میانگین قیمت مسکن در تهران 55 میلیون تومان است

در آذرماه 1401 متوسط ​​موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در تهران به ترتیب به 549263 و 527797 هزار ریال رسید. در این ماه منطقه 1 با میانگین موزون قیمت 1.118.627 هزار ریال بیشترین قیمت و منطقه 18 با میانگین موزون 278.843 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص داده اند.

گزارش مرکز آماری توسعه بازار مسکن ایران ( اینجا ) نشان می دهد در دی ماه امسال متوسط ​​قیمت مسکن در تهران به 55 میلیون تومان رسید.

مرکز آمار اعلام کرد: تورم سالانه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دی ماه 1401 به 40.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (37.1 درصد) 3.5 واحد درصد افزایش داشت.

شاخص قیمت (آوریل 1400=100)

در آذرماه 1401 شاخص بهای آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به عدد 191.4 رسید که نسبت به ماه قبل (174.3) 9.8 درصد افزایش داشت.

افزایش تورم ماهانه

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در دی ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران 9.8 درصد بود. تورم ماهانه دی ماه نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (4.1 درصد) 5.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذر ماه 1401 تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی در تهران به 0/66 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه قبل (52.1 درصد) 13.9 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش سالانه تورم

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر مقادیر میانگین شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه واحدهای مسکونی شهر تهران در دی ماه 1401 به 40.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (37.1 درصد) 3.5 واحد درصد افزایش داشت.

میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به تفکیک منطقه

در آذرماه 1401 متوسط ​​موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در تهران به ترتیب به 549263 و 527797 هزار ریال رسید. در این ماه منطقه 1 با میانگین موزون قیمت 1.118.627 هزار ریال بیشترین قیمت و منطقه 18 با میانگین موزون 278.843 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید